ekteskapet

Gud har innstiftet ekteskapet

Kirken lærer at Gud har innstiftet ekteskapet, men ser på selve ekteskapsinngåelsen som en juridisk ordning, ikke som et sakrament. Den kirkelige delen av ekteskapsinngåelsen betår av skriftlesning og forbønn. 

Omkring 60 prosent av alle ekteskapsinngåelser i Norge skjer i regi av Den norske kirke (13189 kirkevigsler i 1998). 

Ordinerte prester har vigselsrett på lik linje med sorenskriveren/byfogden. Presten kan nekte å vie brudefolkene dersom en av dem ikke tilhører kirken. Presten kan dessuten nekte å vie brudefolkene dersom en av dem er skilt, og den tidligere ektefellen er i live. Vigselsmannen har ansvaret for å prøve vilkårene for ekteskapsinngåelsen. Det skal være to vitner til stede ved ekteskapsinngåelse (forlovere). 

Ekteskapsinngåelse etter kirkens ordning består av to deler: den juridiske del med selve ekteskapsinngåelsen, og den kirkelige del med skriftlesning og forbønn. 

Før handlingen har den som skal forrette – unntaksvis en annen på dennes vegne – en samtale med brudeparet. 

Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest og det musikalske stoff av organisten. 

Ektepar som har inngått ekteskap for borgerlig myndighet, kan siden anmode om kirkens forbønn. Se ordningen Forbønn for borgerlig inngått ekteskap.

Gud har innstiftet ekteskapet

Ordning for vigselsgudstjenesten

{P} = det som sies av presten

{A}= det som sies av menigheten og presten sammen

Brudeparet

Inngang

Orgelmusikk til inngang. Brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg ved siden av hverandre.Eventuelt kan bruden ledsages til sin plass i koret av en representant for familien.Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk. Handlingen kan innledes med en salme.

Inngangsord

{P} ved alteret 
I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.

Guds ord om ekteskapet

Enten A

{P} ved alteret 
Kjære brudepar. Gud har innstiftet ekteskapet, til glede og hjelp for oss mennesker, for at vi skal støtte hverandre og nå fram til stadig dypere samhørighet i gode og onde dager. Å leve sammen som mann og hustru er å leve i tillit og kjærlighet, ha omsorg for hverandre og for hjemmet og trofast stå ved hverandres side livet ut.

Eller B 

{P} ved alteret 
Kjære brudepar. Gud har skapt oss til å leve i samfunn med ham og med hverandre. Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett, og han har stadfestet dette fellesskapet med sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave. Her prøves vår vilje til å dele glede og sorg, til å gi og ta imot, til å forstå og tilgi. Her skal mann og kvinne vokse nærmere hverandre og strekke seg i tro og håp mot alt det Gud har å gi.

Guds ord sier om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig.Det står skrevet i Første Mosebok: 
Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det, til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem: “Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!”
 (1 Mos 1, 27-28)Og vår Herre Jesus Kristus sier: 
Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa: Derfor skal mannen forlate sin far og sin mor og holde seg til sin hustru, og de to skal være ett. Så er de ikke lenger to; deres liv er ett. Det som altså Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille. 
(Matt 19, 4-6)

Brudeparet

Ekteskapsinngåelse

Brudeparet går fram til alterringen.{P} For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudens fulle navn uten tittel): som står ved din side, til din hustru? 
Brudgommen: Ja.{P} Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere? 
Brudgommen: Ja.{P} Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel): som står ved din side, til din ektemann? 
Bruden: Ja.{P} Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere? 
Bruden: Ja.{P} Så gi hverandre hånden på det. 
Presten legger sin hånd på brudeparets sammenlagte hender.{P} For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk.Dersom brudefolkene har fremsatt ønske om det, kan følgende tas med her:{P} Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.
Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.Ekteparet setter seg.

bryllupsfoto

Skriftlesning

Ektepar og menighet sitter under lesningen.{P} La oss høre hva Guds ord sier om kjærlighet og samliv.Vår Herre Jesus Kristus sier:Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Har dere kjærlighet til hverandre, da skal alle kunne se at dere er mine disipler. (Joh 13, 34-35)Apostelen Paulus skriver:Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere! La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær! Vær ikke bekymret for noe! Men la alt som ligger dere på hjertet, komme fram for Gud i bønn og påkallelse med takk! (Fil 4, 4-6)Paulus skriver også: Underordne dere under hverandre i ærefrykt for Kristus! (Ef 5, 21)Kle dere i inderlig medfølelse, godhet og ydmykhet. Ta dere ikke selv til rette, men strekk dere langt, så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre, hvis den ene har noe å bebreide den andre. Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.(Kol 3, 12-13)Slik står det skrevet i Johannes’ første brev: Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder. Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre. (1 Joh 4, 10-11)

Tale

Presten holder en tale over et av disse skriftordene eller over en annen høvelig tekst.

Velsignelse

{P} Ta imot velsignelsen. 
Alle reiser seg.{P} Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.Her kan det fremføres egnet vokal- eller instrumentalmusikk. UtgangOrgelmusikk til utgang. Ekteparet går sammen ut av kirken.